مقررات حریم خصوصی

قوانین و مقررات

سامانه‌ی بابرکت یک بستر تجاری آنلاین متعلق به شرکت سپهر معین پارسایان می‍باشد که از طریق آن هر کاربر ثبت شده ای می‌تواند برای برقراری و حفظ کسب و کار با کاربران دیگر در تماس باشد. در این بخش اطلاعات، قوانین، مقررات و شرایط استفاده از خدمات بابرکت جهت اطلاع شما کاربران گرامی ارائه میگردد. بدیهی است که این قوانین در طول زمان ممکن است تغییر کنند. شما کاربر گرامی جهت استفاده از خدمات بابرکت، می‌بایست با این شرایط و قوانین موافق باشید تا بتوانید از این خدمات استفاده کنید.(لازم به ذکر است در متن اشاره به «شما» به معنی اشاره به «کاربر» می‌باشد چه کاربر ثبت شده و چه ثبت نشده که از سامانه‌ی بابرکت استفاده می‌نمایند و پذیرش این شرایط و مقررات توسط آنان، مفروض است)

این مستند و مفاد آن، بـه صـورت یکسان بـر هـمه کاربران فـعال در بابرکت ناظر اسـت. همچنین بـه واسـطه مـاهیت این مستند و وجاهت قانونی آن، این مستند به صورت قرارداد نوشته و اجرا خواهد شد.

ماده 1- طرفین قرارداد

1-1 این قـرارداد بین دارنـده پـایگاه اینترنتی بابرکت،شرکت سپهرمعین پارسایان بـه شـناسـه ملی 14006926519 ، بـه شـماره ثـبت 512766 اسـت که محـل اقـامـت آن عـبارت اسـت از دفـتر پشـتیبانی فنی در تهـران، خیابان ولیعصر (عج)، زرتشت غربی، پلاک 75، ساختمان شمالی، شرکت سپهر معین پارسایان کد پستی 1415683661 تلفن41672411-2 و آدرس ایمیل info@pmsc.ir، از یک طـرف، و کاربـر پـایگاه از طـرف دیگر مـنعقد می‌شـود. هـویت کاربـر و محـل اقـامـت وی هـمان است که در مرحله ثبت نام در پایگاه ارایه می‌کند و از طرف بابرکت تأیید می‌‌شود.

2-1 در صــورتی که کاربر از طریق تأمبن کنندگان پایگاه اینترنتی بابرکت اقدام به سفارش کالا یا خدمات کند، «مصرف کننده» نام برده می‌شود.

ماده 2- تعهدات کاربر

کاربر به محض ورود به پایگاه اینترنتی بابرکت متعهد به کلیه موارد زیر است:

2-1کاربـر پـایگاه اینترنتی بابرکت می‌تـوانـد بـرای سـفارش الکترونیکی کالا و خـدمـات از طـریق تـامین کنندگـان نـمایه شـده در این پـایگاه بهـره مـند شـود و بـرای این مـنظور هیچ رابـطه مسـتقیمی بـا دارنـده پـایگاه بابرکت نـدارد. لکن ارتـباط بابرکت در خـصوص مـسایل شکلی بـدون تعهـدآور مـانـند دریافـت گـزارش عملکرد، نـظرسنجی، دریافـت پیشنهادات و انـتقادات بـه قـوت خود باقی است.

2-2 در راسـتای بـند فـوق،تـامین کنندگـان اشـخاصی هسـتند که در بسـتر پـایگاه اینترنتی بابرکت اقـدام بـه راه انـدازی غرفه‌ی فروش مـختص بـه خـود نـموده انـد یا بسـتر بابرکت بـرای آنهـا ایجاد کرده و مـدیریت را بـه ایشان مـنتقل می‌کند که کاربـر می‌تـوانـد بـا گـردش در آنهـا، کالا یا خـدمـات مـورد نـظر خـود را از طـریق یک یا چـند تـامین کننده سـفارش دهـد. مـراحـل سـفارش و شـرایط و ضـوابـط سـفارش در صـفحه اخـتصاصی هـر تـامین کننده ذکر شـده اسـت و کاربـر در زمـان انـجام سـفارش امکان مـطالـعه آنـها را داشـته و تـنها بـا اعـلام مـوافـقت بـه مـفاد آنـها که بـا امـضای الکترونیکی مـفاد نـمایه شـده حـاصـل می‌شـود، می‌تـوانـد سفارش خود را نهایی سازد.

2-3 در صـورت ثـبت نـام در پـایگاه بابرکت‌، اطـلاعـات هـویتی خـود را بـرای بـازکردن حـساب شخصی و نیز تکمیل فـرآیند خـرید و فـروش بـه صـحت و درسـتی وارد کند. در صـورت کشف خـلاف واقـع، پـایگاه اینترنتی بابرکت می‌تـوانـد حـساب بـاز شـده را بـرای همیشه مسـدود سـازد و اطـلاعـات داده شـده مـانـند آدرس پسـتی و شـماره تـلفن و کد پسـتی را بـرای بـاز کردن حـساب جـدید در پایگاه اینترنتی بابرکت غیرقابل استفاده کند.

2-4 در راسـتای بـند فـوق، بـرای لازم الاجـرا شـدن قـراردادهـای الکترونیکی مـنعقده از طـریق پـایگاه بابرکت، خـدمـات و کالاهـای پـایگاه بـه افـرادی که دارای اهـلیت مـعامـلاتی هسـتند ارایه می‌شـود. اهـلیت قـانـونی هـمان اسـت که در قـوانین جـاری کشور آمـده اسـت و عـبارت اسـت از رشید بـودن (۱۸ سـال بـه بـالا)، بـالـغ بـودن (۱۵ سـال قـمری بـرای ذکور و ۹ سـال قـمری بـرای انـاث) و عـاقـل بـودن (مـانـند دیوانـه نـبودن). در صـورتی که کاربـران از اهـلیت مـعامـلاتی بـرخـوردار نـباشـد، لازم اسـت بـا تـأیید و همکاری والـدین و یا قیم قانونی خود، به خرید و پرداخت اقدام کنند، .در غیر این صورت کلیه تبعات حقوقی حاصله را متحمل خواهند شد.

2-5 کاربـر مـوظـف بـه حـفظ و نگهـداری اطـلاعـات شخصی و حـساب کاربـری خـود نظیر رمـز عـبور اسـت و بـرای جـلوگیری از هـرگـونـه سـوء اسـتفاده احـتمالی، کاربـر نـباید این اطـلاعـات را بـرای شـخص دیگری فـاش کنند. در صـورت ورود هـرگـونـه خـسارت بـه کاربـر در این خصوص، بابرکت هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت.

2-6 کاربر هر زمان میتواند شخصا نسبت به غیرفعال کردن حساب کاربری خود اقدام کند.

2-7 کاربـر می‌تـوانـد بـا اثـبات نـفوذ بـه حـساب کاربـری اش، درخـواسـت انسـداد و یا غیرفـعال کردن حـساب کاربـری خـود را بـنماید. در این صـورت، بابرکت متعهـد اسـت حـساب کاربـری وی را ظـرف مـدت ۲۴ سـاعـت حسـب درخـواسـت کاربـر مسـدود یا غیرفعال نماید.

2-8 در صـورت ثـبت نـام در پـایگاه بابرکت، فـعالسـازی حـساب درخـواسـتی مـنوط بـه تـأیید نـهایی آن از سـوی بابرکت اسـت و ثـبت نـام اولیه در پـایگاه هیچگـونـه الـزامی بـر دارنـده پـایگاه نمی کند.  بابرکت می‌تـوانـد بـرای تـایید حـساب درخـواسـتی، اسناد تعیین صحت هویت کاربر را تقاضا کند و یا راسا نسبت به صحت سنجی این اسناد اقدام کند.

2-9 بـا تـایید حـساب کاربـر از سـوی بابرکت ،بابرکت می تـوانـد بـرای ارتـباط بـا مشـتریان، بهینه سـازی مـحتوای بابرکت و یا پیشنهاداتی که بـه کاربـر مـصرف کننده ارائـه می کند و تحقیقات جهـت تشخیص نیاز بـازار و ارائـه خـدمـات جـدید از بـرخی اطـلاعـات اسـتفاده کند،لکن هـمچنان حـفظ محـرمـانگی اطـلاعـات رعـایت خـواهـد شـد. همچنین بابرکت جهـت مـعرفی خـدمـات و افـزونـه هـای جـدید، تبلیغات هـدفـمند مـتناسـب بـا جسـتجوهـا و نیازهـای مـصرف کننده، اطـلاع رویدادهـا و اعـلان هـای شخصی اقـدام بـه ارسـال پیامک یا پسـت الکترونیک (ایمیل) بـه کاربـران کند. کاربـران میتـوانـند درخـواسـت غیر فـعالسـازی دریافت این پیامک ها و پستهای الکترونیک را بنمایند.

2-10 اعـلام میدارد که در صـورت ورود هـرگـونـه ضـرر بـر وی از سـوی پـایگاه اینترنتی بابرکت مـانـند ویروسی شـدن دسـتگاه رایانـهای وی، یا عـدم انـجام تعهـدات از سـوی تـأمین‌کننده مـورد نـظر وی، بابرکت هیچ گـونـه مسـئولیتی را در این رابـطه نخواهد داشت.

2-11 اگـر اطـلاعـات حـساب وی جـزئـاً یا کلاً تغییر کند، مـوظـف اسـت در سـریعتـرین زمـان ممکن در حـساب خـود تغییرات لازم را انجام دهد. هر گونه عواقب ناشی از عمل مخالف این مقرره بر عهده کاربر خواهد بود.

2-12 کلیه خـسارات مـادی و مـعنوی وارده بـر بابرکت از سـوی کاربـر مـانـند تبلیغات منفی و کاهـش اعـتبار یا اقـدام بـه هک و نـفوذ، خـواه مـوفقیت آمیز و خـواه غیرآن، و تـلاش بـرای ورود بـدافـزار و یا ویروس در وب سـایت بابرکت یا سـرقـت اطـلاعـات ذخیره شـده در سـرور پـایگاه و یا بـه صـورت کلی هرگـونـه اقـدام بـرای دسـتکاری اطـلاعـات فنی نـرم افـزار و یا کاربـران که دسـترسی آن از طریق بابرکت به کاربران داده نشده است، شخصا توسط کاربر جبران خواهد شد.

2-13 در صـورت پـاک شـدن اطـلاعـات کاربـر بـر روی پـایگاه اینترنتی بابرکت بـه هـر دلیل مـعقول یا مـتعارفی، مـانـند نـقص فنی در سـرور وب سـایت یا تشخیص بابرکت بـه حـذف اطـلاعـات کاربـران جهـت عـدم دسـترسی ثـالـث بـه مـحتوی آنـها، کاربـر بـرای انجام سفارشات لازم است مجدداً اقدام به افتتاح حساب نماید و هیچ مسئولیتی متوجه بابرکت نخواهد بود.

ماده 3- تعهدات دارنده پایگاه بابرکت

دارنده پایگاه اینترنتی بابرکت در خصوص فعالیت کاربر بر روی صفحات این پایگاه متعهد است:

3-1 اطـلاعـات کاربـر را بـا اعـمال تـلاش مـتعارف بـه صـورت محـرمـانـه نگهـداری کند و در اختیار هیچ شـخص حقیقی یا حـقوقی ثـالـث قرار ندهد مگر به حکم قانون یا مقامات صالحه قانونی.

3-2 اگـر تغییراتی در رونـد انـجام سـفارش یا خـدمـات از طـریق پـایگاه صـورت گیرد، بـاید قـبل از عملی سـازی آن در ارتـباط بـا کاربـر، تغییرات را در همین مسـتند اعـمال کند و کاربـر را از کارکرد آن آگـاه نـماید. اسـتفاده مسـتمر کاربـر از بابرکت و عـدم چک کردن شرایط استفاده از سایت و عدم اعلام نظر نسبت به تغییرات، به معنای رضایت کاربر از تغییرات است.

3-3 در صورت تعطیلی پایگاه اینترنتی بابرکت کلیه اطلاعات دریافتی از کاربران را امحا نماید.

3-4 نـقدهـا و نـظرهـای ارسـالی کاربـران را در صـفحات مـختلف اعـم از صـفحات تـامینکنندگـان و صـفحات شخصی و هـر صـفحه ای که نـشان دهـنده مـحتوای تـولیدشـده از سـوی کاربـر اسـت را عیناً بـه نـمایش بـگذارد مـگر اینکه مـحتوی بـر خـلاف نـظر عـمومی یا اخـلاق حـسنه یا هـرگـونـه مـخالفتی بـا مـفاد قـوانین جـمهوری اسـلامی ایران و فـرهـنگ ارزشی جـامـعه دارد؛ در این صـورت بابرکت می تـوانـد اقـدام بـه حـذف اطـلاعـات داده شـده تـحت هـر عـنوانی بـه صـورت کلی یا جـزئی بـنماید. از سـوی دیگر اگـر نـظر یا پیام و مـحتوای تـولیدشـده و ارسـالشـده تـوسـط کاربـر، مـشمول مـصادیق مـحتوای مجـرمـانـه بـنا بـر قـوانین جـمهوری اسـلامی ایران بـاشـد، بابرکت می تـوانـد از اطـلاعـات ثـبت شـده بـرای پیگیری قـانـونی اسـتفاده کند و اقـدام بـه حـذف پیام و یا حـساب کاربـری متخلف بنماید.

ماده 4- تسویه حساب با غرفه داران

 • برای آغاز تسویه‌حساب غرفه‌دار (کاربر)،‌ چهار شرط ارسال محصول،‌ ثبت شماره مرسوله پستی یا اعلام وضعیت نوع ارسال غیرپستی، دریافت محصول توسط مشتری و اعلام رضایت او، و ثبت حساب بانکی شبا که مالکیت کامل آن متعلق به غرفه‌دار است،‌ ضرورت دارد؛ بنابراین تا همه شرایط تسویه‌حساب وجود نداشته باشد، فرآیند تسویه‌حساب با غرفه‌دار به جریان نخواهد افتاد حتی اگر سفارش توسط غرفه‌دار ارسال شده و به دست مشتری هم رسیده باشد.
 •  از هر تراکنش موفق،‌ طبق توافق زمان ایجاد غرفه، کارمزد «بابرکت» کسر می‌شود و مابقی طبق زمان‌بندی «بابرکت» برای تسویه مالی دادوستدها،‌ به حساب بانکی (شبا) غرفه‌دار واریز می‌گردد. همچنین «بابرکت» هزینه ارسال محصولات و رساندن آن به دست مشتری را از خریدار دریافت و طبق شرایط تسویه حساب، به حساب غرفه‌دار پرداخت می‌کند.
 • لازم به ذکر است که تسویه‌حساب در اسفند و فروردین هر سال، به دلیل تعطیلات رسمی و ترافیک نقل و انتقال بانکی و حسابداری پایان سال «بابرکت»، با کمی تغییر انجام خواهد شد و به طور معمول آخرین تسویه هر سال در آخرین هفته کاری اسفندماه و اولین تسویه در سال جدید کاری در نیمه دوم فروردین ماه انجام خواهد شد.
 • ریز جزئیات تمام تراکنش‌های غرفه‌داران در «بابرکت» موجود است و «بابرکت» بر همین مبنا واریز را برای غرفه‌دار انجام می‌دهد. «بابرکت» بسترهای لازم را برای مشاهده مبلغ تسویه‌نشده و ریز جزئیات توسط غرفه‌دار فراهم می‌کند.
 • هزینه کوپن‌های تخفیف به نوع کوپن بستگی دارد. اگر غرفه‌دار کوپن را ایجاد کرده است، همه هزینه کوپن به عهده اوست. کوپن‌های ایجادشده توسط «بابرکت» نیز دو نوع هستند. یک نوع،‌ کوپن‌های تخفیفی خود «بابرکت» که تماماً به عهده «بابرکت» است. نوع دوم،‌ کوپن‌های مشارکتی که با ثبت‌نام غرفه‌دار اعمال می‌شوند. هزینه این کوپن‌ها به صورت مشارکتی به عهده غرفه‌دار و «بابرکت» است و درصد مشارکت بر اساس همان توافقی است که هنگام ثبت‌نام در هر طرح، غرفه‌دار با «بابرکت» امضا می‌کند.

ماده 5- شرایط بازگرداندن محصول

رضایت مشتریان «با برکت» از اصول بنیادین بازار اجتماعی «با برکت» است و «با برکت» همه تلاشش را می‌کند که این رضایت، محقق شود. از این رو، امکان مرجوع کردن کالاهای دارای اشکال، از حقوق مشتری‌های «با برکت» است. ضمن این که به هر حال «با برکت» یک بازار اجتماعی است و ذاتاً درصد خطا را نمی‌شود به صفر رساند اما این حق مشتری و نیز درخواست غرفه‌دار برای لغو یا تأخیر در ارسال، طبق قوانین بازگرداندن محصول (عودت کالا) محفوظ است.

الف. لغو سفارش یا درخواست تأخیر در ارسال توسط غرفه‌دار

 • غرفه‌دار (کاربر) تا ۱۶ (شانزده) ساعت پس از تاریخ و ساعت ثبت سفارش،‌ حق لغو کل سفارش را دارد و نیز این حق را که برای همه یا بعضی از کالاهای یک سفارش، «تأخیر در ارسال» را درخواست کند. این درخواست مستقیماً از طریق صفحه رهگیری سفارش و پیامک،‌ به مشتری (کاربر) اطلاع داده خواهد شد. بر این اساس، سه حالت رخ خواهد داد که قوانین «با برکت» درباره آن این چنین می‌گوید:

الف. در صورت قبول مشتری، تاریخ درخواستی غرفه‌دار، به عنوان مهلت جدید ارسال در سفارش منظور می‌گردد.

ب. اگر مشتری درخواست تأخیر در ارسال را نپذیرد، سفارش نسبت به کالا یا کالاهایی که غرفه‌دار درخواست تأخیر در ارسال آن‌ها را داشته، لغو خواهد شد و وجه محصول طبق قوانین بازگرداندن محصول به حساب مشتری واریز می‌گردد.

ج. اگر مشتری تا ۶ (شش) ساعت کاری پس از درخواست تأخیر در ارسال، پاسخی ندهد، درخواست غرفه‌دار به طور خودکار پذیرفته خواهد شد و تاریخ جدید به عنوان مهلت ارسال سفارش برای غرفه‌دار منظور می‌گردد. این شش ساعت، شامل همه روزهای هفته (اعم از تعطیل و غیر تعطیل) می‌شود؛ اما ساعت ۱۲ شب تا ۷ صبح در آن لحاظ نمی‌شود؛ یعنی اگر غرفه‌دار ساعت ۱۱ شب درخواست تأخیر بزند، مشتری تا ۱۲ ظهر فردا فرصت دارد این درخواست را بپذیرد یا رد کند. در صورت سکوت او، ساعت ۱۲ ظهر، درخواست تأخیر به صورت خودکار پذیرفته خواهد شد.

2- غرفه‌دار (کاربر) برای هر محصول، زمانی را برای آماده‌سازی تا قبل از ارسال (مانند زمان لازم برای خرید مواد اولیه، ساخت محصول، بسته‌بندی و آماده‌سازی برای مرحله بعدی و ارسال به مشتری)، تعیین و ثبت می‌کند، بنابراین وی حداکثر تا سه بار می‌تواند درخواست تأخیر در ارسال را اعمال کند و پس از هر درخواست، طبق حالت‌های قبلی، مشتری حق پذیرفتن یا نپذیرفتن درخواست غرفه‌دار را دارد. همچنین حداکثر مجموع زمان‌های تأخیر در ارسال، برای ۳۰ (سی) روز پس از تاریخ سفارش خواهد بود و در صورت عدم ارسال سفارش، وجه پرداختی مشتری طبق قوانین بازگرداندن محصول به حساب مشتری واریز می‌گردد.

 • در صورت لغو کل سفارش (همه محصولات سبد خرید) توسط غرفه‌دار‌، وجه سفارش با احتساب هزینه ارسال، طبق زمان‌بندی «با برکت» برای تسویه مالی دادوستدها،‌‌ به حساب مشتری برگردانده می‌شود و اگر لغو سفارش نسبت به بعضی از محصولات یک سفارش باشد،‌ تنها وجه خرید همان بخش و بدون احتساب هزینه ارسال (هرچند آن بخش بیشترین وزن سبد خرید را داشته است)، ‌طبق زمان‌بندی «با برکت» برای تسویه مالی دادوستدها،‌‌ به حساب مشتری برگردانده می‌شود.
 • «با برکت» می‌تواند برای غرفه‌دار (کاربر) نسبت به تعداد درخواست لغو سفارش یا تأخیر در ارسال توسط خودش و نیز ثبت عدم رضایت یا گزارش مشکل توسط مشتری، امتیاز منفی و جریمه لحاظ کند.

 ب. انصراف از خرید توسط خریدار (کاربر)

 • بر اساس بند ۳۷ قانون تجارت الکترونیک،‌ در هر معامله از راه دور، «مصرف‌کننده» تا ۷ (هفت) روز کاری حق انصراف از خرید دارد. آغاز حق انصراف، برای کالاها از تاریخ تسلیم کالا به مصرف‌کننده است و برای خدمات، از روز انعقاد است. از این ‌رو، در «با برکت» مصرف‌کننده با استفاده از لینک رهگیری سفارش که برایش پیامک می‌شود، همچنین از طریق ورود به حساب کاربری خود از طریق سایت، تا ۷ (هفت) روز از حق انصراف خود استفاده کند یا رضایت خود را ثبت یا مشکل را گزارش کند. در غیر این صورت و پس از گذشت هفت روز، سیستم به طور خودکار رضایت مصرف‌کننده را روی سفارش ثبت می‌کند.
 • بر اساس بند ۳۷ قانون تجارت الکترونیک،‌ حق انصراف برای «مصرف‌کننده» لحاظ شده است و این حق در جایی است که یک طرف معامله فروشندگان کالا یا ارائه‌دهندگان خدمات و در طرف دیگر، مصرف‌کننده باشد؛ بنابراین اگر سفارش محصول (کالا و خدمات) به تعداد و به صورت عمده (مغایر با هدف مصرف) صورت بگیرید، حق انصراف شامل آن نمی‌گردد.
 • طبق آیین‌نامه اجرایی مواد ۳۸ و ۴۲ قانون تجارت الکترونیکی (مصوب سال ۱۳۸۸)، مصرف‌کننده در موارد زیر به علت شرایط خاص کالا و خدمات، فاقد حق انصراف است:

 الف. در مورد خدمات، در صورتی که با توافق مصرف‌کننده، ارائه آن قبل از پایان هفت روز کاری شروع شده باشد.

ب. ارائه خدمات برای تحویل موادغذایی یا سایر کالاهایی که مورد مصرف روزانه دارند.

ج. کالا یا خدماتی که قیمت آن‌ها توسط نوسانات بازارهای مالی تعیین می‌شود و خارج از اختیار تأمین‌کننده است.

د.کالاهای ساخته‌شده با مشخصات فردی مصرف‌کننده که به طور واضح جنبه شخصی دارند یا این که به دلیل طبیعت آن‌ها نمی‌توانند بازپس داده شوند و یا این که به سرعت قابلیت فساد و خرابی دارند.

ح. نوارهای صوتی و تصویری و نرم‌افزارهای رایانه‌ای بسته‌بندی‌شده که به وسیله مصرف‌کننده باز شده باشند.

خ.روزنامه، نشریه و مجلات مطابق تعریف قانون مطبوعات.

ج.  لغو سفارش توسط خریدار و پیش از ارسال و تسلیم کالا

1- بر اساس بند ۳۸ قانون تجارت الکترونیک، اعمال حق انصراف در فروش کالا، با تسلیم کالا به مصرف‌کننده شروع می‌شود؛ بنابراین شرایط لغو سفارش توسط خریدار و پیش از ارسال و تسلیم کالا از این قرار است:

الف. اگر مشتری (کاربر) پیش از این که غرفه‌دار شروع به خرید مواد اولیه یا تولید یا بسته‌بندی محصول کند ، از خرید خود (کل سفارش و سبد خرید) منصرف شود و به «با برکت» اطلاع دهد و لغو سفارش از سوی «با برکت» تأیید شود، سفارش کالا لغو می‌گردد و قیمت کالا و هزینه ارسال، طبق زمان‌بندی «با برکت» برای تسویه مالی دادوستدها،‌‌ به حساب مشتری بازگردانده خواهد شد.

ب. چنانچه انصراف از خرید، در بازه زمانی خرید مواد اولیه و ساخت یا بسته‌بندی و ارسال باشد، امکان لغو سفارش برای مشتری وجود ندارد.

د. لغو سفارش توسط خریدار و پس از ارسال و تسلیم کالا

1- برای لغو سفارش پس از تسلیم کالا، لازم است خریدار (کاربر) پس از تحویل گرفتن کالا از فرصت قانونی (۷ روز) و نیز امکانات فنی «با برکت» در سایت برای گزارش هر گونه مشکلی استفاده کند. در غیر این صورت، سیستم به طور خودکار رضایت کاربر را روی سفارش ثبت می‌کند و دیگر هیچ ادعایی مسموع نخواهد بود.

 • به طور کلی، در صورت وجود هر گونه مشکل در کل سفارش تحویل گرفته‌شده یا بخشی از آن، خریدار (کاربر) علاوه بر ثبت گزارش، باید محصول/هایی را که مشکل دارند و نیز بسته‌بندی‌ اولیه غرفه‌دار و بسته‌بندی ارسال (مانند کارتن پستی) را بدون تغییرات و مخدوش کردن آن، تا زمان حل و فصل موضوع و بازگرداندن آن‌ها نزد خود نگهداری کند.
 • اگر مغایرت و مشکل، بدون باز کردن بسته‌بندی محصول، قابل‌مشاهده و تشخیص است، لغو سفارش در صورت حفظ وضعیت اصلی و اولیه سفارش، امکان‌پذیر است. همچنین اگر مغایرت و مشکل، پس از باز کردن بسته‌بندی محصول و استفاده از آن، قابل‌مشاهده و تشخیص باشد، لغو سفارش در صورت حفظ وضعیت موجود محصول و بسته‌بندی‌ اولیه غرفه‌دار و بسته‌بندی ارسال، امکان‌پذیر است. در هر دو صورت، خریدار می‌بایست ضمن ثبت گزارش، با «خدمات مشتریان با برکت» برای عودت محصول، تعیین گیرنده («با برکت» یا غرفه‌دار)‌ و نوع ارسال (مانند آسان‌ترین و کم‌هزینه‌ترین نوع ارسال) هماهنگ کند.
 • در صورت دریافت ناقص سبد خرید و عدم ارسال بخشی از سفارش توسط غرفه‌دار، خریدار حق انصراف از خرید آن بخش ناقص را دارد که در این صورت، تنها وجه خرید همان بخش ناقص و بدون احتساب هزینه ارسال (هرچند آن بخش بیشترین وزن سبد خرید را داشته است)، طبق زمان‌بندی «با برکت» برای تسویه مالی دادوستدها،‌ به حساب خریدار واریز می‌شود؛ و در صورت عدم انصراف خریدار، غرفه‌دار می‌بایست پس از هماهنگی با «خدمات مشتریان با برکت»، بخش ناقص سفارش را با هزینه خودش برای خریدار ارسال کند.
 • در صورت ارسال محصول اشتباهی و خارج از سفارش ثبت‌شده، خریدار می‌بایست موضوع را به «خدمات مشتریان با برکت» اطلاع دهد و تا حل و فصل شدن مسئله، محصول را نزد خود به امانت نگهداری کند. بدیهی است که غرفه‌دار در مورد ارسال اشتباهی محصول و تبعات آن مسئول خواهد بود.
 • تصاویر محصول برای اطلاع و کمک به خرید درج می‌شوند و تفاوت‌های جزئی محصول با آن‌ها ملاک لغو سفارش نیست، بلکه مغایرت با توضیحات و ویژگی‌های محصول و شرایط سفارش قابل ثبت گزارش و درخواست لغو آن است.
 • در صورت آسیب‌دیدگی محصول/های سفارش بر اثر حمل‌ونقل یا باز کردن بسته‌بندی توسط خریدار، امکان لغو سفارش و انصراف از خرید امکان‌پذیر نیست.
 • در صورت آسیب‌دیدگی محصول/های سفارش در اثر حمل‌ونقل هنگام ارسال محصول و تحویل به خریدار، طبق حالت‌های زیر عمل می‌شود:

 الف. در صورت استفاده غرفه‌دار از شبکه پستی کشور، آسیب‌دیدگی مشمول قوانین و شرایط شرکت پست ایران است و پیگیری و گرفتن خسارت با خریدار است؛ و چنانچه غرفه‌دار محصول را با بیمه آسیب‌دیدگی پست کرده باشد، طبق شرایط بیمه‌نامه عمل خواهد شد. همچنین خریدار می‌تواند محموله پستی را که وضعیت فیزیکی آن آسیب دیده است، از مأمور پست تحویل نگیرد و طبق ضوابط شرکت پست اقدام کند.

ب. در صورت استفاده غرفه‌دار از شرکت‌های حمل‌ونقل (مانند باربری)، مراکز پیک و حمل کالا (مانند اسنپ کالا) یا از غرفه‌های خدمات ارسال در «با برکت» یا موارد دیگر، جبران خسارت و پیگیری آن مشمول قوانین و شرایط اعلام‌ و توافق شده آن شرکت‌ها و مراکز و غرفه‌هاست.

در هر صورت، خریدار می‌بایست هرگونه مشکل را به «با برکت» گزارش کند تا در صورت تخلف یا کوتاهی غرفه‌دار، وی را طبق آیین‌نامه‌های «با برکت» اعمال قانون کند و تا حد ممکن به خریدار در پیگیری و حل و فصل مسئله کمک کند.

لغو سفارش محصولات موادغذایی و خوراکی که مصرف روزانه دارند، مواد فاسدشدنی، مواد آرایشی و بهداشتی، داروها، ترکیبات و معجون‌های گیاهی و طب سنتی، و انواع کفش و پوشاک (مکر در صورت معیوب و غیرقابل استفاده بودن) به دلیل شرایط خاص حاکم بر آن‌ها، در صورت باز شدن بسته‌بندی و استفاده از آن‌ها، امکان‌پذیر نیست. در صورت اختلاف میان خریدار و غرفه‌دار، طبق «شرایط مرجع رسیدگی به اختلاف» که در این سند آمده است عمل خواهد شد.

10- اگر لغو سفارش توسط خریدار، به کل سفارش (همه محصولات داخل سبد خریدش) تعلق بگیرد و تأیید شود، وجه سفارش به‌علاوه هزینه ارسال، به وی بازگردانده می‌شود اما اگر به بخشی از سفارش تعلق بگیرد، فقط وجه خرید همان بخش و بدون محاسبه هزینه ارسال (هرچند آن بخش، بیشترین وزن و هزینه ارسال سبد خرید را داشته باشد)، به وی بازگردانده می‌شود.

 11- اگر با لغو سفارش پس از تسلیم کالا توسط خریدار و تأیید آن از سوی «با برکت»، غرفه‌دار از عودت محصول توسط خریدار منصرف شود،‌ باید این موضوع را به «با برکت» اطلاع دهد. در این صورت، «با برکت» نسبت به آن و وظیفه خریدار تصمیم خواهد گرفت. این موضوع، نافی تبعات ناشی از لغو سفارش نسبت به غرفه‌دار نیست.

 12- اگر با لغو سفارش و انصراف از خرید و تأیید در سیستم، سفارش یا بخشی از آن به اشتباه توسط غرفه‌دار برای خریدار ارسال شود، خریدار پس از هماهنگی با «خدمات مشتریان با برکت»،‌ می‌تواند از حق انصراف خود بگذرد و معامله را قطعی کند یا محصول را طبق نظر و روش پیشنهادی «با برکت» بازگرداند. در این صورت، هزینه ارسال،‌ طبق زمان‌بندی «با برکت» برای تسویه مالی دادوستدها،‌ از حساب غرفه‌دار کسر و به حساب خریدار واریز می‌گردد.

13-  اگر پس از خرید، معلوم گردد که قیمت محصول به دلیل اشتباه ریال و تومان، توسط غرفه‌دار به درستی ثبت نشده است،‌ چون مسئولیت ثبت قیمت و هر گونه اطلاعات محصول با غرفه‌دار است، «با برکت» در قبال این اشتباه هیچ مسئولیتی ندارد اما اگر به تشخیص «با برکت»،‌ این اشتباه فاحش باشد و باعث ضرر قابل‌توجهی برای غرفه‌دار می‌گردد،‌ «با برکت» می‌تواند سفارش را لغو کند و مبلغ کل سفارش (وجه خرید و هزینه ارسال) را طبق زمان‌بندی «با برکت» برای تسویه مالی دادوستدها،‌ به حساب خریدار بازگرداند.

 14- اگر به داوری و تشخیص «با برکت»، معلوم شود غرفه‌دار به تعهداتش درباره ویژگی‌های محصول، رعایت زمان آماده‌سازی و دیگر شرایط فروش عمل کرده است و مشتری همچنان ناراضی است، «با برکت» حق را به خریدار نخواهد داد.

 15- در موارد پیش‌بینی‌نشده برای لغو سفارش یا بازگرداندن محصول، طبق توافق «با برکت» و کاربران (غرفه‌دار و خریدار) عمل می‌شود و در صورت اختلاف میان آن‌ها، مرجع رسیدگی به اختلاف و حل و فصل مسئله «با برکت» خواهد بود.

موارد تکمیلی

 • در قـبال اسـتفاده از پـایگاه اینترنتی بابرکت‌، کاربـر هیچ هـزینه ای را به دارنـده پـایگاه پـرداخـت نـخواهـد کرد. آخرین درصد و سهم مصوب بابرکت، هنگام ایجاد غرفه به اطلاع کاربر می‌رسد. همچنین تغییر در این درصد و مبنای محاسبه نیز از طریق رسانه‌ها و راه‌های ارتباطی «بابرکت» اطلاع‌رسانی می‌گردد. سهم بابرکت از ابتدای سال ۹8 برای کاربرانی که غرفه خود را از ابتدای این سال ایجاد و تأسیس کرده‌اند، حداکثر 10 (ده) درصد است.
 • نام کاربری شما به صورت عمومی نمایش داده می‌شود و به تمامی فعالیت‌های شما (کاربر) در «بابرکت» پیوند می‌خورد؛ بنابراین نام کاربری مناسبی برای خود انتخاب کنید. انتخاب نام‌های غیر اخلاقی (توهین‌آمیز، مبتذل، رکیک و زننده)، نام‌ها و نشان‌هایی که جزو مالکیت معنوی دیگران به شمار می‌آیند یا به برندهای ثبت شده متعلق است (مگر با ارائه مدارک و مجوزهای مستند)، جزو مصادیق نقض شرایط استفاده از «بابرکت» است.
 • کاربران «بابرکت»، مجاز نیستند بازدیدکنندگان سایت و نیز اعضای آن (خریدار یا غرفه‌دار) را با هدف خرید و فروش محصولات، به بیرون از بازار «بابرکت» هدایت کند. در صورت اطلاع «بابرکت» از این موضوع، «بابرکت» مجاز است دسترسی کاربر را معلق یا قطع کند و درباره میزان معاملات و درآمد حاصله و دریافت کارمزد و کسر از اعتبار کاربر اقدام کند.
 • «‌بابرکت‌» بر آن است تا بازار اجتماعی «بابرکت» یک محیط امن، قابل‌اعتماد و شفاف باشد. لذا درج هر گونه محتوایی (حتی نام کاربری، غرفه و محصول) که به نوعی ناقض قوانین موضوعه، احکام اسلامی، اخلاق حسنه و نظم عمومی کشور باشند، ممنوع خواهد بود. شما (کاربر) متعهد خواهید بود از درج هر گونه محتوای غیرقانونی، غیراخلاقی، تهدیدآمیز، ناقض حقوق دیگران، حاوی عبارات ناپسند و گمراه‌کننده برای مخاطب خودداری کنید. «بابرکت» محتواهایی را که به تشخیص خود مصداق هر یک از موارد فوق و یا به نوعی مغایر با اصول و قواعد بازار اجتماعی «بابرکت» بداند، می‌تواند بدون اطلاع قبلی حذف کند و از این جهت هیچ ادعایی علیه «بابرکت» مسموع نخواهد بود.
 • ایجاد حساب کاربری در «بابرکت» و همچنین مفاد شرایط استفاده و بهره‌برداری از «بابرکت»، هیچ نوع تعهد، توافق و قراردادی نظیر ایجاد یک شعبه، مشارکت، سرمایه‌گذاری مشترک، قرارداد استخدام یا پیمانکاری، فرانشیز و یا نظایر آن را مابین شما (کاربر) و «بابرکت» ایجاد نخواهد کرد.
 • غرفه‌دار (کاربر) می‌پذیرد که از غرفه اختصاص داده‌شده به وی، صرفاً جهت عرضه، فروش و ارسال همان محصولات مندرج در غرفه استفاده کند. فلذا فروش و ارسال هر محصول عرضه نشده در غرفه (اعم از قانونی یا غیرقانونی، دارای مجوز یا بدون مجوز)، از طریق سفارش خرید «بابرکت»، ممنوع است. بر این اساس کلیه مسئولیت‌های حقوقی و کیفری ناشی از اقدام به این مسئله، به طور کامل به عهده غرفه‌دار است و وی موظف به جبران کلیه خسارات ناشی از آن و پاسخگویی به «بابرکت» و همچنین مراجع ذی‌صلاح قضایی خواهد بود.
 • مطابق این سند، شما (کاربر) اعلام می‌کنید از هر گونه استفاده از خدمات «بابرکت» که منجر به نقض قوانین جمهوری اسلامی ایران یا احکام اسلامی یا خلاف عرف جامعه می‌شود، خودداری خواهید کرد. به طور مثال، شما (کاربر) متعهد خواهید بود، هرگونه مجوزی که برای عرضه محصولات نیاز است، اخذ و بر اساس آن محصولات را در غرفه متعلق به خودتان (کاربر) عرضه کنید. عواقب عدم اخذ این مجوزها و ورود هرگونه خسارت به اشخاص ثالث، مستقیماً و منحصراً به عهده شما خواهد بود.

 

 

 

 

© تمام حقوق برای سامانه با برکت( بازار فروش محصولات خانگی) محفوظ است